مبانی پمپ های گریز از مرکز

پمپهای گریز از مرکز (پمپهای سانتریفوژ) Centrifugal pump

تاریخچه:

نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد کهانسان به فکر ساختدستگاهی که این مشکل رابرطرف کندبیافتد.

اولین نمونه های پمپ ها که نیروی محرک آنها توسطانسان یاحیوانات تامین میشد، توسط مصریانباستان در 17 قرنپیش از میلاد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گفتند. آنها توانسته بودندآبرا با پمپ های رفت و برگشتی از عمق 5 متر   و 91 سانتی متری زمینبیرون بکشند.

 در یونان باستان نیز پمپ های رفت و برگشتیبا طرح ساده 4 قرن قبل از میلاد ساخته شده بود.تاریخمشخصی در مورد ابداع پمپهای سانتریفیوژوجود ندارد، اما گفته می شود که نقاشیهایلئوناردوداوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان میدهد کهچگونه با اعمال نیروی گریزازمرکز به آب درون یک لولهخمیده، آب را تا مقدار معینی بالا می برد

 اولین پمپ هایسانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسویوایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732).

درنیمه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی کهعبارت از مقدار جریان پایین می باشد، موجب این شد که پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و جایگاه وسیعتری در صنعت پیدا کنند.

در پمپ های سانتریفوژ مایع به مرکز پمپ و پای پره‌ها وارد شده و اثرنیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می‌باشد، انرژی جنشی زیادی پیدا کردهو به طرف خارج پرتاب می‌شود و پوسته را پر از سیال می‌کند

 انرژیجنبشی در قسمت خروجی پمپ اجبارا به انرژی فشار تبدیل می‌گردد.

 

جهت حرکت پروانه:

 

جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره های درون پمپ.

پمپهای گریز از مرکز از پر مصرف‌ترینپمپهائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند. حسن این پمپها در آنست کهگذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگشود، فشار زیادی که به پمپ آسیب رساند ایجاد نخواهد شد در نتیجه بار آن بحدینخواهد رسید که موتور محرک خود را از کار بیندازد.

دو نوع افت فشار داریم:افتاصطکاکیوافت اتصالات.

عملکرد موفق یک پمپ تا حدود زیادی بستگیبه انتخاب و نصب صحیح آن دارد. جهت حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیازبه تعمیر و نگهداری ، انتخاب پمپ باید با عرضه اطلاعات صحیح به کاتولوگ صورت گیرد.بیشتر سازندگان پمپ اطلاعات لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتولوگ و کتابچهراهنما ذکر می‌کنند:

اطلاعاتی از قبیل نصب ، عملکرد و تعمیر و نگهداری. در این مبحثمنتخبی از این گونه دانستنیها درباره پمپهای سانتریفوژ و همچنینی عیوب متصوره ، علتو چگونگی رفع این عیوب ذکر می‌گردد.

 

انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز):

 

 این پمپ ها بر اساس طراحی پروانه ها و تعداد پروانه هاکلاس بندی می شوند. یک پمپ چند مرحله ای بیشتر از یک پروانه دارد. یک پمپ دو مرحلهای دو پروانه دارد.یک پمپ دو مرحله ای اثر یکسانی، همچوندوپمپ یک مرحله ای که به صورت سری میباشد، دارند. خروجیپمپ اول وارد پمپ دوم می گردد.

یک پمپ چند مرحله ای دارایدو یا چند پروانه که روی یک شافت نصب شده اند، میباشد. دبی درخروجی پروانه دوم بیشتر از دبی خروجی در پروانه اول است. زیاد شدن تعداد پروانه ها دبیخروجی نهایی را بالا می برد.

از آنجایی که مایعات تقریبا تراکم ناپذیر هستند، تمام پروانه ها در پمپبرای ظرفیت یکسانی طراحی میگردند. پروانه های یک پمپ چندمرحله ای دارای اندازه یکسانی می باشند.این پمپ هاهمچنین براساس تک مکشی و یا دو مکشی بودنشان کلاس بندی می شوند.

در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف و در یک پمپدومکشی سیال از میان دو طرف پروانه وارد می گردند. ازآنجایی که مایع از دوطرف پروانه وارد میگردد، از یک پمپدومکشی برای ظرفیت های بالای عملیاتی استفاده می شود.

 پمپهای دو مکشی دارای NPSH پایینهستند.

 

 

کاربرد پمپ های سانتریفیوژ:

پمپ دستگاهی است که باازدیاد فشار سیال باعث انتقالآن از نقطه ای به نقطه ایدیگر می گردد.

اساس کار پمپ گریزاز مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است، به اینصورت کهقسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی، قطرات آب را از مرکز به خارج پرتاب میکند، چون قطرات دارای سرعت زیاد می باشند در برخورد با پوستهسرعت آنها به فشار تبدیل می گردد. در واقع اساس کار آنهابر اعمال نیروی گریز از مرکز و تبادل اندازهحرکت در پرههای پروانه به واحد وزن مایع مبتنی است.

/ 1 نظر / 11 بازدید
کریم

با سلام خوب بود ولی این کاش درباره روش های طراحی ایستگاه پمپاژ هم کمی صحبت می کردی . موفق باشی