دیوار برلین !!!

 

وقتی دیوار برلین رو برداشتند همه خوشحال بودند.
یک زن سالمند آلمان شرقی میگفت:
ما تنها مردمی هستیم که برای بازگشت به 40سال قبل خوشحالیم!
.
.
.
.
.
این جمله  چقدر  آشناست!!!

 

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید