انسان و انسانــــیت

 

سوژه  های خنده دار ایرانی (عکس ) |  Bia2tafrihi.com .
سوژه  های خنده دار ایرانی (عکس ) |  Bia2tafrihi.com

 

شوخی با حضرت حافظنیشخند

نیمه شب پریشب گشتم دچار کابوس

دیدم به خواب حافظ توی صف اتوبوس

گفتم سلام حافظ گفتا علیک جانم

گفتم کجا روی تو؟گفت والله خود ندانم

گفتم بگیر فالی گفتا نمانده حالی

گفتم چه گونه ای تو گفتا در بند بیخیالی

گفتم که تازه تازه شعروغزل چه داری

گفتا که میسرایم شعر سپیدباری

گفتم زدولت عشق ؟گفتا که کودتا شد

گفتم رقیب پس چی؟گفتا که کله پا شد

گفتم کجاست لیلی؟مشغول دلربایی؟

گفتا شده ستاره در فیلم سینمایی

گفتم بگو زخالش؟آن خال آتش افروز

گفتا عمل نموده دیروز یا پریروز

گفتم بگو زمویش گفتا که مش نموده

گفتم بگو زیارش گفتا ولش نموده

گفتم چرا؟چگونه؟عاقل شدست مجنون؟

گفتا شدید گشته معتاد گرد افیون

گفتم بگو زمویش گفتا که مش نموده

گفتم بگو زیارش گفتا ولش نموده

گفتم چرا؟چگونه؟عاقل شدست مجنون؟

گفتا شدید گشته معتاد گرد افیون

گفتم کجاست جمشید؟جام جهان نمایش؟

گفتا خریده قسطی تلویزیون به جایش

گفتم بگو زساقی حالا شدست چه کاره؟

گفتا شدست منشی در دفتر اداره

گفتم بگو ز زاهد آن راهنمای منزل

گفتا به من که بردار دستت را از سر دل

گفتم زساربان گو با کاروان غمها

گفتا آژانس دارد با تور دور دنیا

گفتم بگو زمحمل یا از کجاوه یادی

گفتا پژو دوو بنز یا گلف نوک مدادی

گفتم که قاصدک کو؟آن باد صبح شرقی ؟

گفتا که جای خود را دادست به فکس برقی

گفتم بیا زهدهد جوییم راه چاره

گفتا به جای هدهد دیش است و ماهواره

گفتم سلام مارا باد صبا کجا برد؟

گفتا به پست داده آورد یا نیاورد؟

گفتم بگو زمشک آهوی دشت زنگی

گفتا که ادکلن شد درشیشه های رنگی

گفتم سراغ داری میخانه ای حسابی

گفتا آنچه بودست گشته چلو کبابی

گفتم شراب نابی تو دست و پا نداری؟

گفتا به جایش دارم وافور با نگاری

گفتم بلند بوده موی تو آن زمانها

گفتا که حبس بودم از ته زدند آن را

گفتم شما وزندان؟حافظ مارو گرفتی؟

گفتا ندیده بودم هالو به این خرفتی...!

/ 23 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گل سرخ

[گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گل سرخ

[گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گل سرخ

[گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گل سرخ

[گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]منتطرم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]اپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گل سرخ

با تبادل لينك موافقم باچه نامی شمارا لينك کنم مرابانام گل سرخ لينك کنید

رز

سلام داداش مجید گل.....خوبی؟؟؟؟[قلب]

رز

اپم داداش . منتظرتم[قلب]

رز

دیر نکنیااااا[چشمک]

سید علیرضا رئیسی

با سلام و عرض ادب و احتراک خیلی شرمنده ام قصد جسارت ندارم ولی باید عرض نمایم که هر کس بتواند کاری فنی انجام دهد لغویان به او مهندس میگویند یعنی کسی که هندسه میداند و حالا اگر درسش را هم خوانده باشی نورعلی نور خواهد بود دیدم پشت کامپیوتر هستی برای این عرض کردم کسی که با کامپیوتر بلد باشد کار کند مهندس است من نظرم این است من دیدم کسانی که کامپیوتر را ریز کرده و سپس جمع میکنند ولی مدرک ندارند البته بهتر از مهندسین تحصیل کرده در کل باز هم عرض کنم قصد جسارت نداشتم منو به بزرگواری خودت ببخش یادم کن تا زنده به دنیام ؛ بیا شادم کن با خوبی و احسان ، تو منقادم کن بر سنگ مزار، بعدِ مرگم بنویس " دریاد تو بودم و تو هم یادم کن" ارادتمند رئیسی گرگانی

سایت دانلود نرم افزار

سلام. من از بازدید کننده های قدیمی وبلاگ شما هستم. با توجه به محتوای خوبی که دارید، خوشحال میشم اگر با هم تبادل لینک داشته باشیم. لطفا سایت من رو ببینید و اگر مایل بودید توی سایتم برام پیغام بگذارید تا تبادل لینک کنیم. قبلا هم پیغام گذاشتم براتون ولی جوابی ندادین :( راستی لینک کوتاه شده ست. اگر روش کلیک کنید سایت من باز میشه.