اس ام اس های جدید عید غدیر خم

اس ام اس های جدید عید غدیر خم
اس ام اس های جدید عید غدیر خم
عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت

امیر المومنین علیه السلام

بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست

هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست

عید غدیر مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.

پیامبر اکرم(ص)
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

عید غدیر خم مبارک باد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک

دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد

عید بر شما مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
علی در عرش بالا بی نظیر است

علی بر عالم و آدم امیر است

به عشق نام مولایم نوشتم

چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند

بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی

آن را به محبت علی بخشیدند

عیدتان مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است

عیدشما مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد

ناشر حکم ولایت به ولی می نازد

گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی

عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است… هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتا که علی نور بود سایه ندارد

عید غدیر مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
شبی در محفلی ذکر علی بود

شنیدم عارفی فرزانه فرمود

اگر آتش به زیر پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

خورشید شکفته در غدیر است علی

باران بهار در کویر است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست

بر ملک محمدی امیر است علی
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی

گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت

گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری . عید غدیر خم بر شما مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذکر علی : عبادت — عید علی : مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است . . . یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن . عید غدیر خم مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
ای خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد . عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com
 
به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، به کائنات ندا شد به صوت جلی . که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی ، عید غدیر خم بر شما مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

علی در عرش بالا بی نظیر است
علی بر عالم و آدم امیر است
به عشق نام مولایم نوشتم
چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت
امیر المومنین علیه السلام
بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.
پیامبر اکرم(ص)
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد
همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان
فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک
دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند
بردند به میزان عمل سنجیدند
بیش از همه کس گناه ما بود ولی
آن را به محبت علی بخشیدند
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

نام علی : عدالت -- راه علی : سعادت -- عشق علی : شهادت -- ذکر علی : عبادت -- عید علی : مبارک
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد
ناشر حکم ولایت به ولی می نازد
گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی
عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

رسولی کز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد
ایمان به جز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا که علی نور بود سایه ندارد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

شبی در محفلی ذکر علی بود
شنیدم عارفی فرزانه فرمود
اگر آتش به زیر پوست داری
نسوزی گر علی را دوست داری
خورشید شکفته در غدیر است علی
باران بهار در کویر است علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست
بر ملک محمدی امیر است علی
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

ما زین جهان از پی دیدار می رویم ، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی
گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی
گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت
گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، به کائنات ندا شد به صوت جلی . که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان وپ یروان ولایت خجسته باد
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
اس ام اس های جدید به مناسبت عید غدیر خم ، www.irannaz.com

نخواهم گل که گل بی اعتبار است
تمام عمر گل فصل بهار است
تو را خواهم من از گلهای عالم
که عطر تو همیشه ماندگار است
/ 0 نظر / 21 بازدید