خوش باش . . .

خیام گر زباده مستی خوش باش

با ماه رخی گر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی   چو هستی  خوش باش

                                                     خیام 

/ 3 نظر / 24 بازدید
پرچین خاطره

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن فردا که نیامده ست بیداد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

پرچین خاطره

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم فردا که ازین دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر بسریم خیام