یک ساعت کامپیوتری ساده

یک ساعت کامپیوتری ساده

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> var timerID = null; var timerRunning = false; function stopclock () { if(timerRunning) clearTimeout(timerID); timerRunning = false; } function showtime () { var now = new Date(); var hours = now.getHours(); var minutes = now.getMinutes(); var seconds = now.getSeconds() var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours) timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M." document.clock.face.value = timeValue; // you could replace the above with this // and have a clock on the status bar: // window.status = timeValue; timerID = setTimeout("showtime()",1000); timerRunning = true; } function startclock () { // Make sure the clock is stopped stopclock(); showtime(); } </SCRIPT> <BODY onLoad="startclock(); timerONE=window.setTimeout" BGCOLOR="000080" TEXT="ffffff"> <CENTER><form name="clock" onSubmit="0"> <input type="text" name="face" size=13 value=""></CENTER>

/ 0 نظر / 5 بازدید