میتوان زیبا زیست. . .

 

 

میتوان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم
نه چنان بیمفهوم که بمانیم میان بد و خوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید
زندگی همهمه مبهمی از رد شدن خاطرهاست
هر کجا خندیدیم هر کجا خنداندیم
زندگانی انجاست
بی خیال همه تلخیها

 

/ 0 نظر / 53 بازدید