مقایسه سن من و بابام (طنز)

وقتی من به دنیا اومدم پدرم ۳۰سالش بود یعنی سنش ۳۰ برابر

من بود،وقتی من ۲ ساله شدم پدرم ۳۲ ساله شد

یعنی ۱۶ برابر

من، وقتی من ۳ ساله شدم پدرم ۳۳ ساله شد یعنی ۱۱ برابر

من ،وقتی من ۵ ساله شدم پدرم ۳۵ ساله شد یعنی ۷ برابر من


وقتی من ۱۰ ساله شدم پدرم ۴۰ ساله شد یعنی ۴ برابر من،

وقتی من ۱۵ ساله شدم پدرم ۴۵ ساله شد یعنی ۳ برابر من،

وقتی من ۳۰ ساله شدم پدرم ۶۰ ساله شد یعنی ۲ برابر من

میترسم اگه ادامه بدم از پدرم بزرگتر بشم

/ 0 نظر / 4 بازدید