به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم

 

گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.

 سعی کنیم بیشتر بخندیم.

 تلاش کنیم کمتر گله کنیم.

بیشتردعا کنیم.
 
 هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.
 
 لذت عطسه کردن را حس کنیم.
 
 قدر این که پایمان نشکسته است را بدانیم.
 
 گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم.و
 
شاکر نعمتهای بیشمار خداوند باشیم
                                تصویر دروازه قرآن شیراز در سالهای خیلی دور
در ادامه مجموعه 48 تصویر برتر جهان که در سراسر دنیا
چشمهای زیادی را به خود معطوف کرده


 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/04-images-decade-122409ss1-620x459.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/16-images-decade-122409ss1-620x406.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/34-images-decade-122409ss1-620x414.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/47-images-decade-122409ss1-620x762.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/10-images-decade-122409ss1-620x386.jpg

 

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/39-images-decade-122409ss1-620x405.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/23-images-decade-122409ss1-620x482.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/22-images-decade-122409ss1-620x388.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/35-images-decade-122409ss1-620x372.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/02-images-decade-122409ss1-620x429.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/58-images-decade-122409ss1-620x408.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/01-images-decade-122409ss1-620x472.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/65-images-decade-122409ss1-620x413.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/12-images-decade-122409ss1-620x418.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/68-images-decade-122409ss1-620x416.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/63-images-decade-122409ss1-620x688.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/59-images-decade-122409ss1-620x399.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/37-images-decade-122409ss1-620x423.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/11-images-decade-122409ss1-620x379.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/76-images-decade-122409ss1-620x467.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/21-images-decade-122409ss1-620x445.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/66-images-decade-122409ss1-620x415.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/62-images-decade-122409ss1-620x483.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/24-images-decade-122409ss1-620x371.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/06-charles-ommanney-1040jk0601091-620x405.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/19-images-decade-122409ss1-620x409.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/70-images-decade-122409ss1-620x433.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/69-images-decade-122409ss1-620x421.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/71-images-decade-122409ss1-620x449.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/72-images-decade-122409ss1-620x413.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/74-images-decade-122409ss1-620x412.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/49-images-decade-122409ss1-620x904.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/75-images-decade-122409ss1-620x413.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/17-images-decade-122409ss1-620x429.jpg

 http://0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&gadget=a&rewriteMime=image/*&refresh=31536000&url=http://dizorb.com/wp-content/uploads/2010/07/73-images-decade-122409ss1-620x420.jpg