به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

ساعت عقربه دار ثابت زیبا

ساعت عقربه دار ثابت زیبا