به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

یک ساعت کامپیوتری ساده

یک ساعت کامپیوتری ساده