به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

ساعت و تاریخ در نوار وضعیت

ساعت و تاریخ در نوار وضعیت