به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

ساعت کامپیوتری بدون تاریخ در نوار وضعیت

 ساعت کامپیوتری بدون تاریخ در نوار وضعیت