به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

کد حدیث تصادفی برای وبلاگ

 برگرفته از بلاگر

 

کد حدیث تصادفی برای وبلاگ