به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

شاهکارهای مجسمه سازی

شاهکارهای  فوق العاده زیبای مجسمه سازی 
 
5.jpg
 
 
 

 

9.jpg
43.jpg
12.jpg

 

 

برخی از آثار در ادامه مطلب

 


 

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg


17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
24.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
30.jpg
32.jpg
34.jpg

 

35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
45.jpg
46.jpg
49.jpg
50.jpg
51.jpg


52.jpg
53.jpg
54.jpg
55.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg

 

59.jpg
60.jpg
61.jpg
63.jpg
64.jpg


65.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg