به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

نیایش نوروزی ...




پروردگارا با اندیشه ای پاک و دلی روشن به تو رو می

آورم.تورا ستایش میکنم که سر آغازی و سر

انجام.نخست بوده ای ،هستی و خواهی بود.

ای هستی بخش دانا تو را نیایش میکنم و از تو می

خواهم نیک اندیشان و نیکو کاران و همه کسانی را که در

راه راستی گام برمیدارند ،کامروا سازی.که براستی

میدانم که نیایشی که از روی راستی و از جان و دل

برآید،هیچگاه بدون پاسخ نخواهد ماند.

ای اهورا مزدا تورا می ستایم که انسان را با نیروی

اندیشه و گویایی ،به دیگر آفریده هایت برتری دادی و به

او شهریاری بخشیدی تا هنجار آفرینش را پاسدار باشد.

تو را ستایش می کنم ای مزدا اهورا که بر همه چیز

آگاهی، که به فروهر پاک اشو زرتشت چنان ویژگی و

توان بخشیدی که با خرد خدادادی ،نیک بودن ،درست

زیستن و مهرورزیدن را به مردم بیاموزد.



 
تا نوای هفت سرنا در گلستان جان دمید
  

خواب دیرین شد زچشمان زمستان ناپدید


روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز

چشم را بیدار دار و سینه ها را پرامید


روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار

جشن جمشید جهان بین را جهان آرا بدار


مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو

فرشاد رای به جام زندگی از نو بیار


روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز

سینه را پر مهرتر از سینه جمشید ساز


رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت

چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز



         سال ١٣٩٠خورشیدی  را به همه هم وطنانم تبریک میگم.

 

ودر ادامه بازی های جالب آنلاین عیدی من به دوستان خوبم


بازی و سرگرمی های آنلاین