به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

من مرغ آتشم...- من مرغ آتشم -

 

می سوزم از شراره این عشق سرکشم .

 

چون سوخت پیکرم،

 

چون شعله های سرکش جانم فرو نشست؛

آنگاه باز از دل خاکستر،

بار دگر تولد من،

آغاز می شود .

 

و من دوباره زندگیم را،

آغاز می کنم .

پر باز می کنم .

پرواز می کنم.

...

                                               "حمید مصدق"