به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

مروارید و صدف!!!

 

 دو جام یک صدف بودند،


« دریا » و « سپهر »


آن روز


در آن خورشید،


- این دردانه مروارید -


می تابید !


من و تو، هر دو، در آن جام های لعل


شراب نور نوشیدیم


مرا بخت تماشای تو بخشیدند و،


بر جان و جهانم نور پاشیدند !


تو را هم، ارمغانی خوشتر از جان و جهان دادند :


دلت شد چون صدف روشن،


به مروارید مهر                                                             "فریدون مشیری"

 

 

و در ادامه تصاویری زیبا از جزایر قناری در اسپانیا


تصاویری زیبا و دیدنی از نقاط

 

مختلف جزایر قناری در اسپانیا