به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

مجموعه ای کامل از اشعار فارسی.....

مجموعه ای کامل از اشعار و سخنان

اساتید  فارسی  که فقط  با  کلیک  کردن  برروی 


نوشته شده در زیر هرتصویر می توانید اشعار و سخنان

آن استاد   را بخوانید
           


        حافظ

حافظ

GH0GHnOoOs

      

 

 

   خیام

خیام

GH0GHnOoOs

 

 

     سعدی

سعدی

GH0GHnOoOs

 

 

     فردوسی

فردوسی

GH0GHnOoOs

 

 

      مولوی

مولوی

GH0GHnOoOs

 

       نظامی

 نظامی

GH0GHnOoOs

 

 

  پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

GH0GHnOoOs

 

 

       عطار

عطار

GH0GHnOoOs

 

 

     سنایی

سنایی

GH0GHnOoOs

 

 

     وحشی بافقی

وحشی

GH0GHnOoOs

 

 

 

      رودکی

رودکی

GH0GHnOoOs

 

 

 

     ناصر خسرو

ناصرخسرو

GH0GHnOoOs

 

 

 

    منوچهری

منوچهری

GH0GHnOoOs

 

 

 فرخی سیستانی

فرخی سیستانی

GH0GHnOoOs

 

 

       خاقانی

خاقانی

GH0GHnOoOs

 

 

مسعود سعد سلمان

مسعود سعد سلمان

GH0GHnOoOs

 

 

     انوری

انوری

GH0GHnOoOs

 

 

         اوحدی

اوحدی

GH0GHnOoOs

 

 

    خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی

GH0GHnOoOs

 

 

        عراقی

عراقی

GH0GHnOoOs

 

 

 

   صائب تبریزی

صائب تبریزی

GH0GHnOoOs

 

 

    شیخ محمود  شبستری

شیخ محمود شبستری

GH0GHnOoOs

 

 

         جامی

جامی

GH0GHnOoOs

 

 

هاتف اصفهانی

هاتف اصفهانی

GH0GHnOoOs

 

 


ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید ابوالخیر

GH0GHnOoOs

 

 

 

    ملک الشعرای بهار

ملک‌الشعرای بهار

GH0GHnOoOs

 

 

    باباطاهر عریان

باباطاهر عریان

GH0GHnOoOs

 

 

 

     محتشم کاشانی

محتشم کاشانی

GH0GHnOoOs

 

 

شیخ بهایی

شیخ بهایی

GH0GHnOoOs

 

 

سیف فرغانی

سیف فرغانی

GH0GHnOoOs

 

 

       فروغی بسطامی

فروغی بسطامی

GH0GHnOoOs

 

 

 

عبید زاکانی

عبید زاکانی

GH0GHnOoOs

 

 

امیر خسرو دهلوی

امیرخسرو دهلوی

GH0GHnOoOs

 

 

     شهریار

شهریار

GH0GHnOoOs

 

 

  عبد الواسع جبلی

عبدالواسع جبلی

GH0GHnOoOs

 

 

فخرالدین  اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی

GH0GHnOoOs

 

 

 

  فیض کاشانی

فیض کاشانی

GH0GHnOoOs

 

 

سلمان ساوجی

سلمان ساوجی

GH0GHnOoOs

 

 

   رهی معیری

رهی معیری

GH0GHnOoOs

 

 

 

   اقبال لاهوری

اقبال لاهوری

GH0GHnOoOs

 

 

 

   بیدل دهلوی

بیدل دهلوی

GH0GHnOoOs

 

 

     قاآنی

قاآنی

GH0GHnOoOs

 

       کسایی

کسایی

GH0GHnOoOs

 

عرفی شیرازی

عرفی شیرازی

GH0GHnOoOs

 

 رضی الدین آرتیمانی

رضی‌الدین آرتیمانی

       GH0GHnOoOs