به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

بودا....

می گویند بودا هر گاه با بی احترامی یا


بد رفتاری کسی مواجه میشد...


تشکر می کرد !  علت را  پرسیدند..


بودا : زندگی آینه ای است که ما خود را


در آن می بینیم. نوع رفتار دیگران با ما


نشانه وجود منشاء آن نوع رفتار در خود


ماست که بعنوان همسان جذب شده


است. و بدینگونه می توان عیوب خود را


یافت. اگر مخالفان خود را به‌ پای چوبه‌ی


اعدام  کشانی ! بدان‌ صاحب عقلی


هستی بسان طناب . و اگر مخالفان


خود را به‌ زندان  فرستی! بدان صاحب


عقلی هستی بسان قفس . و اگر با


مخالفان خود به‌ جنگ در افتی! بدان


صاحب عقلی هستی بسان چاقو . و


اما اگر با مخالفان خود به‌ بحث و گفتگو


پردازی و آنها را متقاعد  سازی و به‌


سخنان حق آنها قناعت می کنی! بدان


صاحب عقلی هستی‌ بسان عقل !!