به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

اولین و تلخ ترین تجربه........

                              http://free.7host02.com/meteorelanati/shaerekochak/CSM104158.jpg

اگر اولین تجربه کسی هستید بدانید که

مسوولیت عواقب تمام احساسات و

نیازهایی که در او زنده می کنید با

شماست به خصوص بعد از آن که ترکش

کردید.