به رنگ سپید

روزی موفق خواهیم بود که همه آنچه بالقوه داریم،بالفعل شود...

سه زن انگلیسی ،فرانسوی و ایرانی ........!!!!!


3 زن انگلیسی ، فرانسوی و ایرانی با هم قرار میزارن که اعتصاب

کنن و دیگه تو خونه کار نکنن ، و بعد از یک هفته نتیجه کارو بهم

بگن.


زن فرانسوی گفت:

به شوهرم گفتم که من دیگه خسته شدم بنا براین نه نظافت

منزل ، نه آشپزی .....و خلاصه از اینجور کارا دیگه بریدم .

خودت یه فکری بکن من که دیگه نیستم یعنی بریدم.

روز بعد خبری نشد ، روز بعدش هم همینطور .

روز سوم اوضاع عوض شد ، شوهرم صبحانه را درست کرده بود

و اورد تو رختخواب من هم هنوز خواب بودم ، وقتی بیدار شدم

رفته بود .

زن انگلیسی گفت:

من هم  همینطور همونا را گفتم و رفتم کنار.

روز اول و دوم خبری نشد ولی روز سوم دیدم شوهرم

لیست خریدو کاملا تهیه کرده بود ، خونه رو تمیز کرد و گفت

کاری نداری عزیزم منو بوسید و رفت.

زن ایرانی گفت :

من هم عین شما همونا رو به شوهرم گفتم

روز اول چیزی ندیدم

روز دوم چیزی ندیدم

روز سوم هم چیزی ندیدم

شکر خدا روز چهارم یه کمی تونستم با چشم چپم ببینم--

شاد بودن تنها


انتقامی­ست که


میتوان از زندگی


گرفت

ارنستو چه­گوارا